Sake Hana
265 E.78th ST,New York City
TEL:+1 212-327-0582